Polityka Prywatności

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://spichlerzmalbork.pl/ („Strona internetowa”), jak również przetwarzania Państwa osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdą Państwo także informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej plików cookie.


Dane administratora i kontakt z administratorem

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, jest RZEMIOSŁO BUDOWLANE ARKADIUSZ RAWIŃSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RZEMIOSŁO BUDOWLANE ARKADIUSZ RAWIŃSKI11C, 82-400 Gościszewo, NIP:  5791807290

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisząc na adres e-mail: info@spichlerzmalbork.pl


Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z administratorem (droga mailowa, telefoniczna, formularz kontaktowy, komunikatory na portalach społecznościowych)

Gdy kontaktują się Państwo mailowo, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub komunikator na portalach społecznościowych – np. poprzez Messenger, WhatsApp, bezpośrednie wiadomości na Instagramie, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania – co stanowi prawnie uzasadniony interes firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. podejmowania działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie, np. przesyłanie ofert na Państwa prośbę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przesłania oferty.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku zawarcia z Państwem umowy, dane osobowe zgromadzone w toku prowadzonej korespondencji są przechowywane na zasadach wskazanych w sekcji „Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)”. Jeśli nie dojdzie między nami do zawarcia umowy, dane osobowe zostaną usunięte maksymalnie po upływie 5 lat od nawiązania kontaktu.

W każdej chwili maja Państwo prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora: info@salamaravillapuntabrava.com


Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)

W przypadku, gdy zawrzemy umowę o świadczenie przez nas usług na Państwa rzecz, gdy założą Państwo konto na naszej stronie internetowej, zamieszczają swój komentarz na Stronie internetowej, dokonają Państwo zakupu poprzez system rezerwacji na stronie internetowej, otrzymujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa i przetwarzamy je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. zawarcia z Państwem umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. realizacji usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem Strony internetowej, w tym: umożliwienia korzystania z konta on-line, identyfikacji osoby rejestrującej konto on-line/logującej się na koncie on-line, zamieszczania komentarzy pod wpisami na Stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 3. bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zapobiegania oszustwom, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettera, lub kierowania do Państwa komunikatów marketingowych przez telefon, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Administrator przetwarza ogólnodostępne dane osobowe Użytkowników takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na profilach, zostały oznaczone jako publiczne lub udostępnione Administratorowi przez Użytkownika. W celu realizacji usługi, w tym dokonania rezerwacji sali, niezbędne dane, które będą przetwarzanie to imię, nazwisko, nr kontaktowy, adres, adres e-mail,.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez nas obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy i jej realizacji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku konta on-line dane przetwarzane na tym koncie będą przechowywane do czasu usunięcia konta (za wyjątkiem danych transakcyjnych, które mam obowiązek przechowywać zgodnie z terminami ustawowymi).

W przypadku dodania treści (wpisu, komentarza) na Stronie internetowej, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania publikacji danego wpisu lub komentarzy pod wpisem, a po jego usunięciu nie będą przez nas przechowywane.


Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Jeśli zawieramy z Państwem umowę o świadczenie na naszą rzecz usług lub inną umowę, dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa i przetwarzamy je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. zawarcia z Państwem umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zapobiegania oszustwom, utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettera, lub kierowania do Państwa komunikatów marketingowych przez telefon, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Administrator przetwarza ogólnodostępne dane osobowe Użytkowników takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na profilach, zostały oznaczone jako publiczne lub udostępnione Administratorowi przez Użytkownika. W celu realizacji usługi, w tym dokonania rezerwacji sali, niezbędne dane, które będą przetwarzanie to imię, nazwisko, nr kontaktowy, adres, adres e-mail, NIP firmy (w przypadku chęci otrzymania faktury na firmę).

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez nas obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy i jej realizacji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do momentu jej cofnięcia.


Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących klientów lub kontrahentów)

Jeśli nasz klient lub kontrahent (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez Państwa lub zostali Państwo przez niego wyznaczony do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, Państwa dane osobowe otrzymujemy od klienta lub kontrahenta lub bezpośrednio od Państwa.

Przetwarzamy wówczas Państwa dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, które Państwo reprezentują lub z którym współpracują, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się Państwo zajmują), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Państwa dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem lub klientem a nami i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta oraz kontaktu z Państwem jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przez nas, jak i naszego kontrahenta lub klienta, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta;
 2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem lub klientem a nami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 4. w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z kontrahentem lub klientem, za Państwa pośrednictwem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettera, lub kierowania do Państwa marketingu przez telefon – jeśli wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jeśli przekazują nam Państwo swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z moim kontrahentem lub klientem, a następnie będą przez nas przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.


Przetwarzanie danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera

Po zawarciu z nami umowy o dostarczanie treści cyfrowej w postaci Newslettera, poprzez dokonanie zapisu poprzez odpowiedni formularz zapisu na Newsletter na naszej Stronie Internetowej, Państwa dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa i przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe będę przechowywać do momentu cofnięcia przez Państwa zgody, tj. rozwiązania umowy o dostarczanie treści cyfrowej w postaci Newslettera.


Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

Nie prowadzimy profili w mediach społecznościowych:


Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z tym, że przysługują Państwu określone prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo do nas kierować korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W związku z tym przetwarzamy Państwa dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Państwem lub inną osobą, która w Państwa imieniu przesyła nam wniosek o realizację Państwa praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Państwa, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, przetwarzamy dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w terminie ustosunkowałam się do przesłanego wniosku, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.


Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez nas innym podmiotom, tj.:

 1. naszym podwykonawcom, kontrahentom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, szkoleniowe, księgowe, marketingowe, informatyczne (w większości przypadków są to podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
 2. bankom lub instytucjom pośredniczącym w dokonywaniu płatności w sklepie internetowym;
 3. kurierom, poczcie;
 4. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. w przypadku publikowania przez Państwa treści na naszej Stronie internetowej, Państwa dane osobowe mogą być też widoczne dla osób odwiedzających Stronę internetową.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na stosowanie na Stronie internetowej reklamowych plików cookie (o czym mowa niżej w Polityce prywatności) lub jeśli są Państwo subskrybentem Newslettera, analizujemy dane dotyczące historii przeglądania przez Państwa treści na Stronie internetowej, historii transakcji dokonanych w sklepie internetowym, historii aktywności na naszych profilach w mediach społecznościowych, jak również dane pochodzące z wysyłanych przez nas Newsletterów. Analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem Państwa działań, zachowania kliknięć na Stronie internetowej lub w Newsletterze (jeśli go Państwo subskrybują). Informacje te nie będą jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Analiza ta ma na celu dobór wyświetlanych Państwu reklam podczas przeglądania stron internetowych oraz dobór oferowanych Państwu produktów. Mogą Państwo otrzymać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej, pocztowej lub internetowej na naszej Stronie internetowej lub na zewnętrznych kanałach (np. w mediach społecznościowych).


Transfer danych poza EOG

W związku z korzystaniem przez nas usług Google Analytics, poczty elektronicznej oraz potencjalnie innych dostawców usług, Państwa dane osobowe również mogą być przekazywane do państwa trzeciego, wyłącznie na podstawie odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w RODO, w szczególności na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE.

W przypadku usługi Google Analytics zostało wdrożone na Stronie internetowej anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP) poprzez kod „gat._anonymizelp();”. Dzięki temu adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz EOG skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.  Więcej na temat przetwarzania informacji w ramach usługi Google Analytics mogą Państwo przeczytać tutaj:  https://policies.google.com/privacy 


Przysługujące Państwu prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 7. cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem. 

Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować, pisząc do nas na adres e-mail: info@salamaravillapuntabrava.com

Dodatkowo, jeśli uznają Państwa, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Pliki cookie

Na Stronie internetowej korzystamy z plików cookie lub innych podobnych technologii. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje o Państwa aktywności na Stronie internetowej i przechowujące je na urządzeniu, z którego wchodzą Państwo na Stronę internetową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy przechowywać pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te pliki opisuję poniżej jako niezbędne). Na stosowanie wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) potrzebuję Państwa zezwolenia. 

W ramach Strony internetowej korzystamy z następujących rodzajów plików cookie:

 1. Ściśle niezbędne pliki cookie, które zgodnie z prawem NIE wymagają Państwa uprzedniej zgody, są niezbędne dla prawidłowego działania Strony internetowej, w tym do wykonywania określonych zadań takich jak choćby wykonywanie usług, które zlecili nam Państwa za pośrednictwem Strony internetowej, zapisywania Państwa preferencji (na przykład preferencji dotyczących plików cookie), czy do utrzymywania Państwa zalogowanego na Państwa koncie. Pliki te nie są usuwane po zakończeniu przez Państwa przeglądania strony internetowej, ale mają określony czas ważności. Instalacja ściśle niezbędnych plików cookie nie wymaga Państwa uprzedniej zgody: są one automatycznie instalowane na Państwa urządzeniu, kiedy wchodzą Państwo na Stronę internetową lub dokonują konkretnych wyborów na stronie.
 2. Pliki cookie wydajnościowe są wykorzystywane do weryfikacji liczby odwiedzin Strony internetowej i źródeł, z których trafili Państwo na naszą Stronę internetową, co służy analizie skuteczności Strony internetowej oraz do identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Te pliki cookie wymagają Państwa uprzedniej zgody. 
 3. Funkcjonalne pliki cookie są potrzebne do realizacji określonych funkcji na Stronie internetowej, na przykład funkcji wideo lub czatów na żywo. Mogą być wykorzystywane na przykład do przechowywania danych technicznych koniecznych do odtwarzania treści wideo lub audio, które można chcieć obejrzeć lub odsłuchać na stronie. Te pliki cookie wymagają Państwa uprzedniej zgody.
 4. Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami, wśród których mogą znajdować się pliki podmiotów trzecich. Te pliki wymagają Państwa uprzedniej zgody. Te podmioty trzecie mają dostęp do informacji zebranych przez swoje pliki cookie. Są to następujące podmioty:
  • Google Inc. (poprzez usługę Google Analytics i Google Doubleclick i, gdzie ma to zastosowanie, przez wtyczkę Google Plus);

  Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami mogą obejmować profilujące pliki cookie, czyli takie, które tworzą profile użytkowników w celu dostarczania reklam zgodnych z preferencjami okazanymi przez użytkowników podczas korzystania z Internetu wykorzystywane do celów reklamowych oraz pliki cookie do retargetingu, które są używane w celu dostarczania reklam dotyczących produktów podobnych do tych, którymi wykazali Państwo zainteresowanie (np. wyświetlają strony o produktach, które odwiedzili Państwo na Stronie internetowej, kiedy przeglądali strony powiązane) lub do pomiaru efektywności kampanii marketingowych (naszej lub podmiotów trzecich).

Jak wskazaliśmy powyżej, w celu stosowania innych plików cookie niż niezbędne konieczna jest Państwa zgoda. W związku z tym, gdy pierwszy raz odwiedzają Państwo naszą Stronę internetową, wyświetla się baner z informacją o plikach cookie. W przyszłości, podczas kolejnych odwiedzin na Stronie internetowej nie powinien on się już wyświetlać, gdyż niezbędne pliki cookie zapiszą Państwa preferencje. 

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies, w tym wycofać zgodę na stosowanie poszczególnych rodzajów plików cookies, korzystając z panelu ustawień cookies dostępnego na dole strony internetowej pod przyciskiem „Ustawienia cookies”.


Zmiany Polityki prywatności 

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub stosowanie plików cookie, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przeze nas danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych plików cookie. 

Niniejszą Politykę prywatności wprowadzono dnia  12.05.2024 r.

Update cookies preferences
rezerwacja